Bonäs Bygdegård
Diösgården
Anders Diös
Förlag
Stugor och lokaler
rand


topp

forlagvalk.jpg (8629 bytes)

Nedanstående skrifter kan beställas från Stiftelsen Bonäs Bygdegård, Våmhusvägen 425, 792 95 Mora, via e-post eller via telefon 0703-186 963, 0703-186 928. Fraktkostnad tillkommer.

Av stiftelsen Bonäs Bygdegård utgivna skrifter:

Att studera 1700-talet (2009). 150 kr

Att studera 1700-talet bygger på de föreläsningar och den exkursion som hölls under Kulturdagen den 25 juni 2007 i regi av Stiftelsen Bonäs Bygdegård och Högskolan Dalarna.

InnehållsförteckningFolktro (2008). 150 kr

"Vår folktro sprids i hög grad genom den berättargenre som benämns sägner. En sägen är en tämligen kort historia som ofta men inte alltid handlar om något övernaturligt. Man berättar sägner för att bli trodd – i motsats till sagan som mestades framförs som underhållning. För trovärdighetens skull innehåller sägnen vardagsdetaljer, och skildringen hålls i regel på ett konkret plan. Det svårförklarliga och mystiska äger rum mitt i vardagsmiljön, inte i någon fiktiv värld. Det finns ingen fast och oföränderlig form för en sägen, den varierar från plats till plats, från tidpunkt till tidpunkt. Varje berättare framför sägnen på sitt eget sätt. Det är mest detaljerna som skiftar, medan själva grundstommen, huvudmotivet, håller sig ganska konstant. En del motiv är enormt gamla, andra har kommit in i traditionen vid senare tidpunkter, några säkert ganska nyligen."

Ebbe Schön i sin inledande artikel Folksägner i Dalarna.

Innehållsförteckning

Resenärer i Dalarna (2007). 120 kr

"Resenärer i Dalarna" bygger på de föredrag som hölls i samband med Kulturdagarna den 27 och 28 juni 2005, vilka anordnades av Stiftelsen Bonäs Bygdegård och Mora Folkhögskola under temat
"Dalarna i litteraturen".

Lars Furuland talade över temat "Färdmän i Dalarna från kung Sverre till Göran Palm".

Gunnel Furuland lyfte fram författarna Fredrika Bremer och H.C. Andersen som resenärer i det exotiska Dalarna på 1840-talet. Detta resulterade i Bremers roman I Dalarna (1845) och Andersens reseskildring
I Sverrig (1851).

Om Mäster Jacob (2007). 50 kr

Under Kulturdagarna den 27 och 28 juni 2005 som
arrangerades av Stiftelsen Bonäs Bygdegård och
Mora Folkhögskola, levandegjorde Erik Yvell tillsammans med Marijke Vreeswijk och Agneta Yvell författaren Harry Blombergs två verk Mäster Jacob (1942) och Jacobs dröm (1943).

Omsorgens historia (2006). 150 kr

 

 

 

 

 

Kulturdagarna den 23-24 juni 2003 som anordnades av Stiftelsen Bonäs Bygdegård och Dalarnas Forskningsråd, ägnades omsorgen och dess historia. De olika inläggen visade att omsorgen ur ett samhällsperspektiv är ett mångfacetterat begrepp och inrymmer såväl humanistiskt inriktad vård och behandling som inslag av tvång och disciplinering "för samhällets bästa". Olika aspekter på omsorgens historia belystes med tonvikt på den idéhistoriska utvecklingen.

Som ett komplement till de mer teoretiskt inriktade bidragen genomfördes den andra dagen ett studiebesök på Mentalvårdsmuseet i Säter. Under dagen medverkade olika föreläsare med ytterligare information om mentalvårdssjukhusen och förhållandena för de psykiskt sjuka ur ett historiskt perspektiv.

Innehållsförteckning

 

 Vår språkliga spännvidd (2004). 140 kr

 

 

 

 

 

"Ur uläjkt vir pratum" - je skrifft umm släjkt så vårt sagt då ä va kultur-dågå i Bunes 2002. Ä anndlär umm vänd så a ännda minn språtji vorä, å ur ä låt idag.
I lag minn dämm så a skriva i isun botjän finns ä bå studera fok så fåssk uti språk å släjkä så a prata mål sä dämm va krippär. Fok så arrbet fö att dalmåli sku finnas kvär - å brukas.
Dalrunor e nå ana märkvärdit så beskriväs. Jätt yrgåmålt sätt tä skriva, å så e bivårå upå gammbälsakum å släjkt.
(Sollerömål)

Översatt blir det ungefär så här:

"Vår språkliga spännvidd" - en skrift om sådant som blev sagt när det var kulturdagar i Bonäs 2002. Det handlar om vad som har hänt med våra språk, och hur det låter i dag.
Bland dem som skrivit i denna bok finns både studerat folk som forskar om språk och sådana som talat mål sedan barnsben. Folk som arbetar för att dalmålen ska finnas kvar - och användas.
Dalrunor är något annat märkvärdigt som beskrivs. Ett urgammalt sätt att skriva, och som bl.a. lever kvar på bevarade bruksföremål.

Innehållsförteckning

   

 Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler (2002). 120 kr

 

 

 

 

 

Bonäsdagarna den 25-26 juni 2001 hade som tema Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler. Kvinnors villkor i gången tid är ett forskningsområde som de senaste decennierna har varit på frammarsch, även om man i forskarvärlden i dag kanske hellre talar om genushistoria än kvinnohistoria. Likväl är det kvinnorna, ”historiens gömda och glömda”, som står i centrum också för mycket av dagens genushistoriska forskning.
Men för att hitta historiens kvinnor måste vi söka i andra sfärer än de som historiker normalt har intresserat sig för. Vi måste leta i tvättstugor och barnkamrar, i kök och hönshus, i fäbodarna långt bort i skogen eller i sköljen på någon av avdelningarna på Avesta lasarett. Det är där vi kan finna kvinnorna.
Vi kommer i denna bok att möta en lång rad kvinnor, från olika tider och med olika social tillhörighet. Vi kommer att få träffa kvinnor både ur den lokala ekonomiska eliten och ur samhällets lägre skikt. De har alla det gemensamt att de har levt och verkat i Dalarna och att de alla tillhör kollektivet kvinnor. Men vi får inte glömma att de också och framför allt är individer, med alldeles egna drömmar och förhoppningar, som i olika utsträckning har kommit att forma deras liv.

Innehållsförteckning

Folkbildning. Hållbar idé - framtida förväntningar (2001). 120 kr

Folkbildning 

 

 

 

Årets publikation av anförandena vid Stiftelsen Bonäs Bygdegårds kulturdagar den 26 och 27 juni år 2000, behandlar begrepp som bildning, kunskap, information och demokrati. Bl. a. diskuteras dagens värdeförändringar hos unga människor och folkbildningens betydelse i det lokala utvecklingsarbetet.
I en återblick på Mora folkhögskolas historia visas hur dess ideal präglat generationer av ungdomar. En del av dagens verksamhet på skolan åskådliggörs i en presentation av arbetet med Zornspelet, en teateruppsättning, som lockat många människor till skolan. En föreställning av Zornspelet blev för övrigt en uppskattad avslutning av den första kulturdagen.
Vid Sätergläntan i Insjön, ett av hemslöjdsrörelsens traditionsrika utbildningscentra, gjordes ett studiebesök under den andra kulturdagen och vi får en kortfattad presentation av dess tillkomst och verksamhet.

Innehållsförteckning

Dalarnas Häxprocesser (2000). Slutsåld

Dalarnas Häxprocesser                     Artiklarna i denna publikation belyser ett dramatiskt skede i vår historia - häxprocessernas tid. De bygger huvudsakligen på anföranden som hölls i samband med Stiftelsen Bonäs Bygdegårds kulturdagar den 28 och 29 juni 1999.  Här presenteras såväl betydelsefull vetenskaplig forskning inom området som uppsatser av lokala amatörhistoriker.

Innehållsförteckning

 Hantverket som blev industri (1999). 120 kr

Hantverket som blev industrik

 

 

 

 

 

Utifrån olika perspektiv vill denna skrift belysa  Moratraktens tidiga industriella utveckling. Här beskrivs bl. a. de faktorer som från sekelskiftet ledde till den industriella struktur vars kontur än idag kan skönjas. Med rötter i saluslöjdens traditioner hade dock redan långt tidigare åtskilliga försök gjorts att starta industriell tillverkning. Även om de flesta av dessa företag blev kortlivade, skapades en grogrund för de industrier som i vår tid är av stor betydelse för bygdens försörjning. Vi får här rika exempel på såväl industriella initiativ som människorna bakom dessa. I en av artiklarna diskuteras också  hur morabygdens industritraditioner, utifrån dagens omvärldskrav, skall kunna tas tillvara och utvecklas i framtiden.                   

Skriften ägnas också Älvdalens porfyrverk vars produkter tidigt nådde ryktbarhet, även utanför landets gränser. Uppfinningsrikedom parad med hantverksskicklighet, gjorde det möjligt att tidigt bearbeta porfyren till unika produkter. Härigenom kunde man under 200 år, om än i liten skala, bereda människor industriell sysselsättning, i en trakt som för övrigt huvudsakligen var hänvisad till jord- och skogsbruk.

Innehållsförteckning

 Skogen och Människan (1998). 120 kr

Skogen och människan

 

 

Människan har i långliga tider brukat och format skogen. Skogen har i sin tur  präglat  människan. Hennes levnadsvillkor, föreställningar, hantverk, konst och värderingar kan ofta härledas till hennes beroende av skogen.

Med utgångspunkt i  Dalarnas skogsbygder vill denna skrift försöka belysa detta samband  från olika håll: ekonomiskt, biologiskt och etnologiskt. Ämnet är närmast outtömligt, men genom  artiklarna, som bygger på de föredrag som hölls i samband med 1997 års kulturdagar på Bonäs bygdegård,  hoppas vi kunna väcka ett vidare intrersse.

 Innehållsförteckning

Dalfolk i Amerika (1997). 120 kr

Dalfolk i Amerika

Sista strofen ur dikten "En mors farväl" som skrevs vid midsommartid 1903 av Karin Andersdotter i Häradsbygden i Leksand till sonen Jacobs Karl Karlsson vid hans utvandring till Nordamerika.

Innehållsförteckning  

 

 

brev.jpg (9903 bytes)

"Ännu en kyss se så farväl
min sjel dig dock jemt följer,
och beder för ditt sanna väl
tills grafvens stoft mig hölljer,
Må vi mötas barn om icke här
i Himlen inför tronen der 

       Några afskedsord av Mor
och må Herren välsigna och bevara dig,

samt jöra din resa lyckosam
             Må godt."

Siljansbygdens folkdräkter (1996). 120 kr.

Siljansbygdens Folkdräkter

 

                             

Siljansbygdens folkdräkter har fascinerat  besökare under flera hundra år. Kyrkklädernas utseende följde en mängd oskrivna lagar. Gift och ogift kvinna måste bära olika huvudbonader och en ogift mor särmarkerades i klädseln. Kvinnornas handaskicklighet bidrog till dräkternas utveckling. Det var en synd att låta händerna vila i onödan - därför stickade kvinnorna till och med när de var ute och gick. Folkdräktsintresset är fortfarande stort och många önskar skaffa sig väldokumenterade dräkter. Även småbarnens traditionella dräktskick specialstuderas.

Innehållsförteckning

Väckelsen i Ovansiljan. (1995). 120 kr

Väckelsen i Ovansiljan

Här presenteras såväl folkväckelsens ideologiska förutsättningar som dess musikaliska uttryck. Kvinnorna ägnas ett särskilt avsnitt liksom det s. k. Orsaläseriet på 1850-talet. Skriften innehåller också en beskrivning av några av de bevarade missionshus och kapell som finns i Siljanstrakten.

Innehållsförteckning

Turisternas Dala-bild (1994). 120 kr

Publikationen belyser hur bilden av Dalarna formats av reseskildringar, handböcker och broschyrer under flera hundra år. Ett stort utrymme ägnas åt Mora liksom åt den s. k. herrskapsturismen  i Sjurberg.

Innehållsförteckning

 

Övriga skrifter som kan beställas genom Stiftelsen Bonäs Bygdegård:

Rapporter från kulturdagarna 1967 - 1989. Kungl. Gustav Adolfs akademien. 150 kr för hela serien.

Våmhus baptistförsamling 100 år 1855 - 1955. Elias Cedervall (1977). 150 kr.

Dalfolk i Nordamerika. Stig Björklund (1971). 150 kr.

Martis Jerk, Våmhuspojken som blev USA:s busskung. Nils Sundquist (1969). 150 kr.

Indor i  Våmhus socken. Stig Björklund (1966). 350 kr.

Våmhusfjärdingen. Lars Levander. 1944. Slutsåld

Zorn. Hans Henrik Brummer (1999). 200 kr.

40 ÅR MED UPPSALA DOMKYRKA. Red. Stig Björklund (1976). 150 kr.

Byggenskap och kultur (1976). 120 kr.

Zornmuseets tillkomst (1960). 120 kr.

Tradition och förnyelse i Anders Diös byggenskap (1981). 120 kr.

 Åter Bonäs Bygdegård

www.bonas.nu
Ansvarig utgivare: Andreas Östborn. E-post: